Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Objavljeno: Četvrtak, 25 Veljača 2010

PRAVILNIK OCJENJIVANJA KVALITETE  MEDA

NA NATJECANJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvatski pčelarski savez kao krovna institucija organiziranja pčelara u Republici Hrvatskoj donosi Pravilnik ocjenjivanja kvalitete meda na svim natjecanjima u RH. Natjecanje pčelara u ocjenjivanju senzorne kvalitete meda je manifestacija stručnog i promidžbenog karaktera gdje se natječu  pčelari, za ocjenu izvrsnosti meda, te kvalitete vlastitog rada.

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se načini i metode ocjenjivanja kvalitete meda, uvjeti i način rada Povjerenstva za  ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstva)  meda.

Ocjenjivanje kvalitete meda sastoji se od melisopalinološke (peludne) analize, fizikalno–kemijske analize, senzorske analize, te aktivnosti dijastaza.

Mjesto i vrijeme, te organizacijsku razinu natjecanja (od razine pčelarskih udruga do nacionalnog natjecanja) određuju sami organizatori, prijavljujući organizaciju natjecanja Hrvatskom pčelarskom savezu.

Pravila natjecanja sadržana su u ovim osnovnim pravilima, a povjerenstvo ima svoj pravilnik koji određuje način njihovog rada i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Tako su određeni uvjeti i pravo sudjelovanja, organizacija i način rada pri prikupljanju i pripremi uzoraka za natjecanje, bodovanje uzoraka, ocjene fizikalno-kemijskih svojstava, ocjene senzorskih svojstava, ukupne ocjene, pripadni obrasci, kategorije i broj nagrada, način proglašenja i uručenja priznanja te žalbeni postupak.

 

II. POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE KVALITETE MEDA

Članak 2.

Povjerenstvo za ocjenjivanje kvalitete meda čine  predsjednik povjerenstva, tajnik te minimalno tri (3) člana koji posjeduju certifikat o provjeri znanja i sposobnosti senzorskog analitičara za med.

Predsjednik Povjerenstva je osoba čija je stručna i znanstvena djelatnost vezana uz med, te ima  potrebne stručne i organizacijske sposobnosti

 

Članak 3.

Dužnosti predsjednika Povjerenstva su da :

 1. utvrdi sukladnost uzoraka sa propisanim zahtjevima iz članka 1. ovog Pravilnika,
 2. priprema redoslijed ocjenjivanja uzoraka,
 3. kontrolira izračun konačne ocjene,
 4. nadzire rad Povjerenstva.

Predsjednik Povjerenstva dužan je zahtijevati ponovno ocjenjivanje uzorka:

 1. kada dođe do velikih razlika  u ocjenama pojedinih ocjenjivača,
 2. ako to ocijeni potrebnim iz bilo kojeg drugog razloga.

Ponovno ocjenjivanje radi se pod novom šifrom.

 

Članak 4.

Dužnosti tajnika Povjerenstva su da:

 1. vodi evidenciju prispjelih i šifriranih uzoraka,
 2. provjerava listu redoslijeda ocjenjivanja,
 3. organizira rad pomoćnog osoblja,
 4. izračunava konačnu cijenu,
 5. čuva obrasce za organoleptičko ocjenjivanje.

Tajnik Povjerenstva obavlja i druge poslove koji su u svezi organizacije ocjenjivanja meda.

Tajnik  Povjerenstva zajedno sa predsjednikom  sastavlja zapisnik o rezultatima ocjenjivanja, obostrano ga potpisuju, te isti prosljeđuju u Hrvatski pčelarski savez.

Tajnik podnositeljima zahtjeva na njihovo traženje, priopćuje rezultate ocjenjivanja.

Povjerenstvo za provođenje natjecanja djeluje u skladu važećeg Pravilnika o medu i Pravilnika o kakvoći uniflornog meda (NN. 93/09 i NN. 122/09), Codex  Alimentarius  standarda za med (Alinorm 01/25 19-26 (2001) te standarda za med Europske unije (Official Journal of the European Communities L10, 47-52 (2002).

 

Članak 5.

Hrvatski pčelarski savez imenuje Stručno tijelo nadležno za provedbu ocjene kvalitete meda na natjecanjima u RH.

 

III. RAZINE OCJENJIVANJA MEDA

Članak 6.

 

Ocjenjivanje kvalitete meda provodilo bi se na isti način i po istim pravilima na jednoj od niže navedenih organizacijskih razina.

PU ocjenjivanje                       - ocjenjivanje meda  pčelarskih udruga

ŽPS ocjenjivanje                     - ocjenjivanje meda  županije

Nacionalno ocjenjivanje          - ocjenjivanje meda na području RH

Međunarodno ocjenjivanje      - ocjenjivanje meda na području RH uz sudjelovanje pčelara iz

drugih država, te pravo formiranja Povjerenstva za senzorsko                                                                                  ocjenjivanje sastavljenog od članova  iz drugih država .

Na svakoj od navedenih razina dopušteno je sudjelovanje predstavnika drugih država.

 

Članak 7.

Svi organizatori dužni su 30 dana prije samog početka dostaviti prijavnicu HPS-u koja u sebi sadržava:

Ime organizatora.

Mjesto i vrijeme održavanja ocjenjivanja meda.

Popis Povjerenstva koje vodi ocjenjivanje sa stručnim referencama.

Popis sudionika sa vrstama meda.

Nominirati instituciju koja vrši fizikalno-kemijsku analizu (ovlašteni laboratoriji).

 

Članak 8.

Nacionalno i međunarodno ocjenjivanje meda ostaje u nadležnosti Hrvatskog pčelarskog saveza.

 

IV. SENZORSKI ANALITIČARI

Članak 9.

Za članove senzorskog panela mogu biti imenovane osobe koje posjeduju certifikat o provjeri znanja i sposobnost senzorskog analitičara za med.

Provjeru znanja i sposobnost obavljaju  znanstvene institucije koje posjeduju za to potrebne kvalifikacije, o kojima na temelju dostavljenih dokaza odlučuje HPS.

Provjeru znanja i sposobnost provode na temelju programa potvrđenog od strane HPS-a, te izdaju certifikat kao potvrdu uspješno završenog programa.

O izdanim certifikatima institucije su dužne pismeno izvijestiti HPS.

 

Članak 10.

Senzoričari za med obvezni su svake tri godine proći provjeru znanja koju organizira jedan od gore spomenutih fakulteta, osim osoba starijih od 65 godina koje su dužne proći provjeru znanja svake dvije godine.

O rezultatima provjere institucije su dužne izvijestiti HPS.

Troškovi provjere znanja i sposobnosti iz članka 9. st. 2. ovog Pravilnika, plaćaju se prema troškovniku znanstvenih institucija.

 

Članak 11.

Do imenovanja senzorskog panela, senzorsku ocjenu mogu obavljati i osobe koje imaju razvijene sposobnosti i iskustvo u ocjeni meda.

 

Članak 12.

Senzorsko ocjenjivanje prikupljenih uzoraka obavlja se nakon melisopalinološke analize (peludne), i provedenih fizikalno-kemijskih  analiza (određivanje udjela vode, električne provodnosti, udjela HMF-a te aktivnosti dijastaze)

Zavisno od razine natjecanja, određuju se i razine  provođenja fizikalno-kemijskih analiza te se temeljem toga utvrđuje slijedeće:

 1. Ocjenjivanje meda na razini PU –  peludna analiza, el. provodnost, udjel vode.
 2. Ocjenjivanje meda na razini županije – peludna analiza, el. provodnost, udjel vode, udjel HMF.
 3. Ocjenjivanje meda na Nacionalnoj razini – peludna analiza, el. provodnost, udjel vode, udjel HMF-a te   aktivnost dijastaze.
 4. Ocjenjivanje meda na međunarodnoj razini – peludna analiza, el. provodnost, udjel vode, udjel HMF-a te aktivnost dijastaze.

 

V. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 13.

Nagrade i priznanja određuje svaki organizator, s tim da mora biti upisana razina ocjenjivanja, te naziv natjecanja.

Na osnovi podataka iz potpisane liste Organizator manifestacije dodjeljuje medalje, plakete i zahvalnice.

Na svakoj razini natjecanja dodjeljuju se medalje i to:

Zlato    - svi uzorci unutar jedne vrste meda koji su postigli 18,01 i više bodova.

Srebro  -  raspon bodova od 16,01 – 18,00.

Bronca -  raspon bodova od 14,00 -  16,00.

Na  razinama natjecanja do  nacionalnog, proglašava se i šampion po kategorijama, a na nivou nacionalnog i međunarodnog natjecanja proglašava se sveukupni šampion.

 

Članak 14.

Svako priznanje potpisuje ovlašteni predstavnik Organizatora i predsjednik Povjerenstva.

Na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima svako priznaje potpisuje i predstavnik HPS-a.

 

Članak 15.

Priznanja dijele predstavnik Organizatora i izabrani članovi povjerenstva ili ovlašteni predstavnik HPS-a.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Sastavni dio ovog pravilnika čine Obrasci te Protokol i kriteriji ocjenjivanja.

Sva dokumentacija koja se odnosi na prihvaćanje i ocjenjivanje uzoraka meda mora ostati u arhivu organizatora.

Svaki vlasnik predanog uzorka može se zbog bilo kakvog neslaganja u svezi s tijekom preuzimanja uzoraka za ocjenjivanje meda, kao i zbog tijeka ocjenjivanja i konačne ocjene, pismeno žaliti organizatoru u roku 10 (deset) dana nakon okončanja ocjenjivanja .

Žalba se prosljeđuje predsjedniku Povjerenstva za ocjenjivanje meda, koji je dužan u roku 30 (trideset) dana od predane žalbe pregledati zapisnik u prisutnosti zapisničara, te predsjednika ili predstavnika organizatora.

Tako sastavljena komisija pregledava svu dokumentaciju koja prati uzorak od prijema do ocjenjivanja, provjerava pravilnost bilježenja zapisničara i izračun bodova, te donosi konačnu odluku koja se u roku 8 (osam) dana šalje vlasniku uzorka koji se žalio.

 

Članak 17.

Po isteku žalbenog roka uzorci meda predaju se sukladno odluci organizatora u dobrotvorne svrhe, za istraživačke namjene ili za potrebe edukacije.

 

Članak 18.

Predsjedniku i članovima povjerenstva za senzorsku procjenu pripada naknada za rad i naknada troškova u vezi s radom.

Visinu naknade utvrđuje Organizator natjecanja.

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na Upravnom odboru HPS-a.

 

 

 

Zagreb, 22. Prosinac 2010.

HRVATSKI  PČELARSKI SAVEZ

Martin Kranjec, v. r.