Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Objavljeno: Četvrtak, 25 Veljača 2010

PROTOKOL I KRITERIJI OCJENJIVANJA

Članak  1.

I. UZORCI I NAČIN UZIMANJA UZORAKA

Uzorci se razvrstavaju u kategorije prema podrijetlu: nektarni (uniflorni i multiflorni) i medljikovac (medun).

 

Članak 2.

Pčelari su obvezni dostaviti uzorke meda najkasnije 30 dana prije natjecanja.

Uzorci moraju biti dostavljeni u staklenim teglicama (staklenkama) zapremine od 370 mL (450 grama) dvije, te jedna staklenka od 720 mL (900grama), te zatvorene s novim metalnim poklopcima.

 

Članak 3.

Uz uzorak mora biti priložena i popratna dokumentacija iz koje je vidljiv: ime i prezime pčelara, točna adresa prebivališta, broj telefona, lokacija pašnog područja, deklarirana vrsta meda, datum vrcanja, te izjava da je taj med sa vlastitog pčelinjaka.

Pčelar mora također dati i pismenu suglasnost da mu se med na temelju provedene peludne analize, izmjerene električne provodnosti ili senzorske procjene, isti može staviti u kategoriju drugačiju od deklarirane.

Izjava mora sadržavati garanciju pčelara da je upotrebljavao registrirana ili dozvoljena sredstva tako kao što je to propisano i pri tome uvažavati smjernice Dobre pčelarske prakse.

Izjava također mora sadržavati garanciju pčelara da med nije stariji od jedne godine, te da ga ima najmanje 100 kg te vrste.

 

Članak 4.

II. DUŽNOSTI ORGANIZATORA

Iz registra senzorskih analitičara koji se vodi pri HPS-u, Organizator natjecanja odabire senzorske analitičare za med koji će biti članovi povjerenstva za senzorsko ocjenjivanje meda i to za svako ocjenjivanje posebno, vodeći računa o ravnomjernoj opterećenosti i regionalnoj zastupljenosti svih senzorskih analitičara za med.

Organizator natjecanja mora HPS-u priložiti popis formiranog povjerenstva za senzorsku procjenu meda.

 

Članak 5.

Organizator je dužan raspisati natječaj koji mora obavezno sadržavati:

  1. tko je organizator natjecanja,
  2. koja je razina natjecanja, te za koju vrstu se raspisuje natjecanje (med, pakovine, proizvodi od meda i sl.,
  3. vrijeme održavanja i mjesto održavanja natjecanja,
  4. odrediti kategorije natjecanja,
  5. odrediti kome je dostupna prijava na natjecanje,
  6. načini uzimanja uzoraka i u kojim omjerima i vrstama po kategorijama,
  7. vrijeme do kada se uzorci moraju dostaviti, sa točnom adresom na koju se isti moraju dostaviti,
  8. kratak opis ocjenjivanja prispjelih uzoraka  i metodologiju ocjenjivanja po kategorijama,
  9. način proglašenja pobjednika i načini dodjele priznanja i nagrada
  10. vrijeme i mjesto proglašenja.

 

Članak 6.

Organizator mora osigurati opće uvjete za izvedbu senzorskog ocjenjivanja u skladu sa standardima ISO 8589:2007; ISO 6658:2005; te ISO 8586-1:1993 (zahtjeve glede kušača, senzorskog laboratorija, uvjeta i načina ocjenjivanja).

Ukoliko organizator ne može osigurati sve propisane uvjete iz navedenih standarda, predsjednik Povjerenstva daje tumačenje o minimalnim zahtjevima za izvedbu senzorskog ocjenjivanja.

 

Članak 7.

Organizator je dužan osigurati nesmetan rad Povjerenstva.

Organizator mora osigurati, da u trenutku ocjenjivanja meda u prostoru, gdje se održava ocjenjivanje, budu samo senzorski analitičari za med, zapisničar i osobe koje donose uzorke meda.

Senzorsko ocjenjivanje nije javno, ali predsjednik Povjerenstva može dopustiti posjetu javnih medija (televizija, radio, novine).

 

Članak 8.

Svaki senzoričar mora pri ocjenjivanju meda imati na stolu: vodu za piće, čašu, potreban broj žličica, krišku bijelog kruha i jabuke, posudu za rabljene žličice.

Senzorskom ocjenjivanju meda prethodi fizikalno-kemijska analiza. Senzorsko ocjenjivanje ne obavlja se za uzorke koji temeljem fizikalno-kemijske analize (udjel vode, udjel HMF-a, el. provodnost i peludna analiza) ne ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o medu (NN. 93/09) i Pravilniku o kakvoći uniflornog meda (NN.122/09).

Također određeni fizikalno-kemijski parametri (udjel vode i udjel HMF-a) se vrednuju i ulaze u sveukupnu ocjenu kvalitete meda prema kojoj će med biti svrstan na rang-listu.

 

Članak 9.

Organizator natjecanja može propisati dodatne fizikalno-kemijske parametre kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda.

 

Članak 10.

Senzorsko ocjenjivanje uzoraka obavlja Povjerenstvo koje čine senzorski analitičari  za med.

Povjerenstvo čine predsjednik i tajnik, te najmanje tri člana .

Članove Povjerenstva, predsjednika i tajnika, određuje organizator natjecanja i to za svako ocjenjivanje posebno.

Povjerenstvo se saziva pismenim putem najmanje 14 dana prije ocjenjivanja.

 

Članak 11.

Senzorsko ocjenjivanje obavlja se u dobro osvijetljenoj, prozračnoj prostoriji, bez buke, mirisa i s temperaturom između 18 ºC i 24 °C te sadržajem relativne vlage od 60-70%.

U jednom danu senzoričari smiju ocijeniti najviše stotinu uzoraka meda.

Tijekom rada Komisije predsjednik je obvezan odrediti stanke za odmor.

Predsjednik Komisije mora nastojati da uzorci budu istovrsni što je moguće više.

Preporučeni redoslijed ocjenjivanja uzoraka meda je od blažih prema intenzivnijim vrstama meda.

 

Članak 12.

Senzorsko ocjenjivanje meda provodi se prema metodi 20 ponderiranih (vaganih) bodova uz korištenje jedne od 4 vrste senzorskih obrazaca ovisno o tome da li se ocjenjuje med koji je ili nije sklon kristalizaciji, multiflorni med ili kremasti med (vidi u prilogu).

 

Konačna ocjena za pojedini uzorak je aritmetička sredina ocjena svih senzoričara. Ukoliko pojedini član  senzorskih analitičara ocjeni uzorak  s ocjenom koja odstupa više od 50% od prosjeka ocjene ostalih senzoričara njegova ocjena se neće priznati. Ocjena za taj uzorak izračunat će se temeljem prosjeka ocjena preostalih senzoričara.

 

Članak 13.

Senzorski analitičari ocjenjuju uzorke na propisanom obrascu za organoleptičko ocjenjivanje, a koji je u prilogu ovog Pravilnika.

Obrasci za organoleptičko ocjenjivanje koji su nepotpuni, odnosno koji ne sadrže sve podatke o uzorku smatraju se nevažećima.

Po završenom ocjenjivanju predsjednik daje informacije ocjenjivačima o rezultatima ocjenjivanja, ne dajući pri tome podatke o proizvođačima ili vlasnicima proizvoda.

 

Članak 14.

Po završetku rada Komisije za senzorsku procjenu predsjednik i tajnik pišu zapisnik u kojem se navodi početak i završetak rada Komisije, imena nazočnih ocjenivača, te rezultati ocjenjivanja za svaki uzorak.

Prilog zapisniku su obrasci za senzorsko ocjenjivanje svih ocjenjivača za sve uzorke meda.

Primjerak zapisnika predaje se Organizatoru natjecanja, najkasnije dva dana poslije završetka rada Povjerenstva.

Organizator natjecanja ima obvezu čuvanja ocjenjivačkih listića najmanje 12 mjeseci po završenom ocjenjivanju.

 

Članak 15.
Nakon utvrđivanja vrste priznanja predsjednik Komisije za senzorsko ocjenjivanje otvara kuvertu sa šifrom za utvrđivanje liste s imenima koju predaje zapisničaru. On ispisuje listu zajedno s ocjenama za sve uzorke, a ista se čuva  do isteka rokova žalbe te se nakon toga pohranjuje u arhivu natjecanja. Još isti dan predsjednik Komisije za ocjenjivanje, ispisuje obavijesti za svaki uzorak posebno o prihvaćenoj zajedničkoj ocjeni i izmjerenim parametrima te vrsti priznanja i šalje ih natjecateljima poštom. 


Prilozi Pravilniku o ocjenjivanju domaćeg meda

Obrazac 1

Izjava

Pčelar ___________________________ iz ______________________________izjavljujem, da su dostavljene uzorke meda prikupile moje pčele na području _______________________.

 

U svojem pčelarenju ne upotrebljavam antibiotike. Varou suzbijam s registriranim ili dozvoljenim sredstvima tako i na način kako je to utvrđeno sa smjernicama Dobre pčelarske prakse.

 

Med nije stariji od jedne godine, količina meda u tijeku pčelarske sezone je najmanje 100 kg.

 

Suglasan sam da mi Komisija uzorke meda na temelju provedene peludne analize, izmjerene električne provodnosti ili senzorske procjene može staviti u kategoriju drugačiju od deklarirane.U____________________, dne ____________ Potpis pčelara: ________________