Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Objavljeno: Subota, 20 Ožujak 2010

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu Zagrebacke županije
("Glasnik Zagrebacke županije"br. 6/10), Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo
Zagrebacke županije raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu
Zagrebacke županije u 2010. godini

1. Predmet natjecaja: Dodjela subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu Zagrebačke županije u 2010. godini za sljedeće vrste proizvodnji:

A) U POLJOPRIVREDI

1. Biljna proizvodnja
1.1. nabava loznih cijepova
1.2. nabava voćnih sadnica
1.3. nabava sadnica jagoda
1.4. proizvodnja cvijeca za tržište
1.5. proizvodnja povrća i jagoda u zaštićenom grijanom prostoru
1.6. sadnja ljekovitog bilja
1.7. premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrca, cvijeca višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke, kokoši nesilica
1.8. nabava i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada od tuce
1.9. nabava i postavljanje visokih plastenika sa grijanjem
1.10. nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
2. Ekološka i integrirana proizvodnja
2.1. biljna ekološka proizvodnja s potvrdnicom
2.2. biljna ekološka proizvodnja u prijelaznom razdoblju
2.3. integrirana proizvodnja grožda, povrca i voca
3. Stocarska proizvodnja
3.1. uzgoj i držanje ženskog teleta za rasplod
3.2. uzgoj i držanje pcelinjih zajednica
3.3. uzgoj i držanje rasplodnih ovaca, ovnova, koza i jaraca
3.4. uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja, svinja i peradi upisanih u središnji popis
3.5. uzgoj goveda putem embriotransfera
3.6. uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
3.7. uzgoj i držanje rasplodnih svinja putem umjetnog osjemenjivanja krmaca

B) U RURALNOM RAZVITKU

1. osnivanje i pocetni rad novoosnovane poljoprivredne zadruge
2. osnivanje i pocetni rad novoosnovane poljoprivredne udruge
3. sredivanje i okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišnog posjeda
4. troškovi analize tla
5. izrada i ishodenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojecih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu (lokacijska dozvola, projektna dokumentacija, potvrda na glavni projekt, gradevinska dozvola)
6. registracija objekta poljoprivrednog gospodarstva
7. edukacija i strucno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
8. promidžba i marketinška priprema proizvoda
9. novi smještajni kapaciteti i kapaciteti za prijem gostiju na poljoprivrednom gospodarstvu
10. uvodenje županijske marke jela u ugostiteljsku ponudu
11. nabava izložbeno-prodajnih stolova i rashladnih vitrina
12. certificiranje i razvoj proizvodnje – uvodenje HACCP sustava, GlobalGAP standarda, ISO standarda te dobivanje oznake „tradicionalni ugled“, oznake „izvornosti“, oznake „zemljopisnog podrijetla“ i oznake „izvorno hrvatsko“
13. poboljšanje uvjeta proizvodnje sira
14. poboljšanje uvjeta proizvodnje županijske marke kiselog zelja „Laktec“
15. izrada investicijskog elaborata/studije
16. mladi poljoprivrednici
17. proizvodnju i sabiranje/prijevoz kravljeg mlijeka sa podrucja Opcine Žumberak i Opcine Krašic
18. opremanje kušaonice sira
19. nabava laktofriza
20. oprema za komercijalna poljoprivredna gospodarstva

C) U ŠUMARSTVU

1. obnova i sanacija šuma u privatnom vlasništvu ili posjedu

2. Opci uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije te potrebna dokumentacija:Korisnici županijske subvencije jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebackoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na podrucju Zagrebacke županije, imaju poljoprivredne površine, imaju mreže za zaštitu od tuce na višegodišnjim nasadima, imaju stoku, imaju pcelinje zajednice, imaju šumu i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na podrucju Zagrebacke županije i/ili susjednih županija i Grada Zagreba (Krapinskozagorska,
Varaždinska, Koprivnicko-križevacka, Bjelovarsko-bilogorska, Sisacko-moslavacka i Karlovacka županija), te drugi korisnici propisani Odlukom, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija u tekucoj godini može iznositi do 200.000,00 kuna. Pojedina županijska subvencija se korisnicima isplacuje nakon obavljene sadnje i/ili proizvodnje, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuce godine odnosno do 31. prosinca.
Zahtjevi se podnose na Županijskom obrascu koji ce zainteresiranim biti dostupan u sjedištima Gradova i Opcina Zagrebacke županije, u sjedištu Zagrebacke županije u Zagrebu Ulica grada Vukovara 72, kao i na službenoj web stranici Zagrebacke županije; www.zagrebacka-zupanija.hr. Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natjecaja za pojedinu proizvodnju nece se razmatrati. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeca, odnosno do utroška sredstava predvidenih u Proracunu Zagrebacke županije za 2010. godinu. Listu subvencija po navedenim proizvodnjama odobrava Župan Zagrebacke županije. Ukoliko je korisnik županijske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proracun, te ce biti iskljucen iz svih županijskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.
3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: ZAGREBACKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 ZAGREB, s naznakom "Zahtjev za županijsku subvenciju za ... (navesti vrstu proizvodnje)". Subvencija za obnovu i sanaciju šume šumoposjednika provodi se putem Šumarske savjetodavne službe.
4. Vrijeme trajanja natjecaja: Do 31. listopada 2010. godine, osim za subvencije za: uzgoj i držanje pcelinjih zajednica, uzgoj i držanje rasplodnih ovaca, ovnova, koza i jaraca, uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja, svinja, peradi i uzgoj rasplodnih goveda putem embriotransfera do 30. rujna 2010.
5. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebacke županije, na broju telefona 6009-496, 6009-427, 6009-420, 6009-426, radnim danom, iskljucivo od 9 do 12 sati. Podrobnije o Subvencijama kao i obrasce Zahtjeva možete dobiti na službenoj web stranici Zagrebacke županije; www.zagrebacka-zupanija.hr

KLASA: 320-01/10-01/05
Ur.broj: 238/1-08-10-2
Zagreb, 17. ožujka 2010.