Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Objavljeno: Četvrtak, 11 Ožujak 2010

Na temelju Pravilnika o davanju poticaja za razvoj biljne proizvodnje,ratarstva, sufinanciranja police osiguranja, razvoj seoskog turizma, subvencije dijela troška zakupa prodajnog mjesta na samoborskoj tržnici i Modela potpore kapitalnim ulaganjima u 2010. godini,(Službene vijesti Grada Samobora br.1/10), Gradonačelnik Grada Samobora raspisuje

NATJEČAJ

Za dodjelu subvencije za razvoj biljne proizvodnje, ratarstva,  sufinanciranja police osiguranja, razvoja seoskog turizma, subvencije  troška zakupa prodajnog mjesta na Samoborskoj tržnici i Modela potpore kapitalnim ulaganjima u 2010. godini

1. Predmet natječaja: SUBVENCIJA PROIZVODNJE POVRĆA i VOĆA U ZATVORENIM PROSTORIMA

- Za izgradnju novog stabilnog plastenika ili staklenika subvencionirat će se nabava (folije, konstrukcije, ili grijača ) minimalne površine od 500 m2, do maksimalnog iznosa od najviše 10.000 kn i imaju riješen sustav navodnjavanja.

- Za modernizaciju i rekonstrukciju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa već organiziranom proizvodnjom povrća i voća u stabilnim plastenicima i staklenicima subvencionirat će se nabava (folije) minimalne površine od 500 m2 i imaju riješen sustav navodnjavanja do max.iznosa od 10.000 kn.

- Za postavljanje sustava navodnjavanja (nosača, cijevi ili pumpe) u plastenicima i staklenicima  koji još  nemaju riješen sustav navodnjavanja,  min.površine od 500 m2 do max.iznosa od 10.000 kn.

 

aopći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije za proizvodnju povrća i voća u zatvorenim  prostorima:

-  da su obiteljska gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-  da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Samoboru

-  da im se plastenici ili staklenici  za koje traže subvenciju nalaze na području Grada  Samobora, odnosno da su  vlasnici ili u zakupu parcela na području  lokalne zajednice

-  da su tijekom 2010. godine podigli novi plastenik ili staklenik na minimalnoj površini od  500 m2 , obnovili postojeći plastenik minimalne površine od 500 m2, postavili sustav navodnjavanja (nosače, cijevi ili pumpe) u plastenicima i staklenicima na vlastitoj parceli ili zemljištu u najmu.

-  imaju zaključenu policu osiguranja za plastenike ili staklenike u 2010. godini (Grad Samobor sufinancira 25% od ukupne cijene police osiguranja)

b). Potrebna dokumentacija:

-    ispunjen obrazac zahtjeva PL/010 za dodjelu sredstava za subvenciju proizvodnje povrća u zatvorenim                  prostorima

-    kopiju posjedovnog lista iz katastarskog registra (ne starijeg od godine dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja koja glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište i ugovor o zakupu koji je sklopio nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva (za  najmanje 10 godina )

-    dokaz podnosioca zahtjeva o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno Rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva za pravne osobe i obrtnike

-    kopija računa troškova za izgradnju ili rekonstrukciju plastenika ukoliko se radi o rekonstrukciji ili izgradnji

-    kopija računa troškova postavljanja sustava navodnjavanja

-    kopiju ovjerene police osiguranja za 2010 godinu

-    obostrana kopija osobne iskaznice i kopija žiro računa

2.Predmet natječaja:SUFINANCIRANJE PROGRAMA RAZVOJA RATARSTVA

Za nabavu i sadnju sjemenskog krumpira na brdsko planinskom području Žumberka i samoborskog gorja       te nabavu umjetnog gnojiva za proljetnu sjetvu žitarica i uljarica na cijelom području Grada Samobora

-          za obiteljska poljoprivredna  gospodarstva koja su nabavila i posadila sjemenski krumpir na min.3.000m2 proizvodne površine, subvencija se dodjeljuje za nabavu sjemenskog krumpira prema količini  (kg/m2) posađenog sjemenskog krumpira na jedinicu poljoprivredne površine

-          za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su nabavila umjetno gnojivo i zasijala žitarice i uljarice na min. 5.700 m2 poljoprivredne površine, Subvencija se dodjeljuje prema količini (kg/m2) utrošenog umjetnog gnojiva prema jedinici površine obrađenog poljoprivrednog zemljišta .

a) Opći uvjeti i kriteriji za  sufinanciranje PROGRAMA RAZVOJA RATARSTVA

-  da se nalaze na području Grada Samobora

-  da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili su registrirani pravni subjekt

-  da su nabavila i posadila sjemenski krumpir na min.3.000 m2 proizvodne površine na području Žumberka ili samoborskog gorja

- da su nabavila umjetno gnojivo i zasijala žitarice i uljarice na min. 5.700 m2 poljoprivredne površine na  području Grada Samobora

b) Potrebna dokumentacija:

-          Ispunjen obrazac zahtjeva RA/1 i RA/2 za dodjelu sredstava za subvenciju nabave sjemenskog krumpira ili umjetnog gnojiva

-          kopija posjedovnog lista iz katastarskog registra (ne starijeg od godine dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja sjemenskog krumpira ili su zasijane žitarice i uljarice,a  koja glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva

-          Izjavu stvarnog vlasnika zemljišta o korištenju poljoprivrednog zemljišta za sadnju krumpira ili sjetvu žitarica ukoliko se radi o zemljištu koje nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva

-          dokaz podnosioca zahtjeva o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno Rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva za pravne osobe i obrtnike

-          obostrana kopija osobne iskaznice

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za stjecanje prava na potpore sufinanciranja Programa razvoja ratarstva je 15.3.2010 god.

Zahtjevi podneseni iza navedenog roka smatrat će se nevažećim te se neće razmatrati.

3.Predmet natječaja: SUFINANCIRANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI

Sufinanciranje Programa obrazovanja i osposobljavanja u poljoprivredi  dodjeljuje se  u iznosu od  25%  stvarnih troškova tečaja .

a) Opći uvjeti i kriteriji za  sufinanciranje PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI

- da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG-a),

- da je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva s prebivalištem na području Grada Samobora,

- da je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini upisao tečaj Programa obrazovanja i osposobljavanja u poljoprivredi  pri certificiranoj  ili  ovlaštenoj ustanovi.

b)  Potrebna dokumentacija:

-      ispunjen obrazac OB /010 zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje Programa obrazovanja i  osposobljavanja u poljoprivredi

-     rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava

-     kopija osobne iskaznice i žiro računa

-     dokaz certificirane  ili  ovlaštene ustanove o završenom tečaju Programa obrazovanja i  osposobljavanja u poljoprivredi u 2010 god.

-     ovjereni račun troškova završenog tečaja

 

4. Predmet natječaja: SUBVENCIJA NABAVE  LOZNIH CJEPOVA I VOĆNIH SADNICA

-          u iznosu od 25% ukupnih dokumentiranih troškova nabave i sadnje za najmanje 400 visokokvalitetnih loznih cjepova preporučenih sorti za područje  Zagrebačke županije (čl.7. Pravilnika o vinu, NN br. 96/96, 97/97, 117/97 i 57/00), posađenih na vlastitoj parceli ili parceli u zakupu na rok od najmanje 10 godina.Poljoprivredna gospodarstva  koja su već ostvarila  pravo na  potporu  sadnje loznih cjepova, kod ponovnog zahtjeva za potporom nakon sadnje  kriterij se smanjuje na 100 kom posađenih loznih cjepova

-          u iznosu od 25% ukupnih dokumentiranih troškova nabave i sadnje voćnih sadnica kod podizanja novog ili obnovu postojećeg voćnjaka ili jagodnjaka, koje je posadilo najmanje 200 visokokvalitetnih sadnica      ( jabuke, kruške, šljive, breskve, nektarine, marelice, trešnje, višnje, oraha, ili lješnjak, 300 visokokvalitetnih sadnica( borovnica, ribizla  kupina i malina) ili najmanje 3.000 kom.( jagoda“A” kvalitete). Poljoprivredna gospodarstva  koja su već ostvarila  pravo na  potporu prema kriteriju od 200 kom.nabave voćnih sadnica, kod ponovnog zahtjeva za potporom nakon sadnje,  kriterij se  smanjuje na 100 kom. voćnih sadnica, a prema  kriteriju od 300 kom.posađenih voćnih sadnica kriterij se smanjuje na 150 kom. voćnih sadnica.

-          Za brdsko planinsko područje Žumberka i Samoborskog gorja od 10 do 50 voćnih sadnica, u cijelosti donacija na ukupni iznos računa (popis naselja prema Pravilniku o davanju poticaja za razvoj stočarstva i mljekarstva u poljoprivrednim gospodarstvima u 2010. g.),

-          Poljoprivredna gospodarstva  koja su već ostvarila  pravo na potporu  prema kriteriju od 100 kom. posađenih voćnih sadnica, kod ponovnog zahtjeva za potporom nakon sadnje  kriterij se  smanjuje na 50 komada posađenih voćnih sadnica.

a)  Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije za NABAVU VOĆNIH SADNICA I  LOZNIH CJEPOVA

-          da su obiteljska gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-          imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Samoboru

-          da su voćne sadnice ili  lozne cjepove, nabavili preko  ovlaštene fizičke ili  pravne osobe  za proizvodnju i distribuciju sadnog materijala

-          da im se voćnjaci i vinogradi  za koje traže subvenciju nalaze na području Grada Samobora, odnosno da su vlasnici ili u zakupu parcela na području svoje lokalne zajednice

-          da su tijekom 2010. godine posadili  voćnih sadnica utvrđenih u članku 4. stavak 1.i 2.ovog natječaja, odnosno ostvarili prava na donaciju navedenih u točci 4.stavak 3.ovog natječaja

b) Potrebna dokumentacija:

-          Ispunjen obrazac zahtjeva VS1/010, VS2/010, VS3/010, VS4/010 za dodjelu sredstava za subvenciju nabave sadnog materijala

-          kopija posjedovnog lista iz katastarskog registra (ne starijeg od godine dana) za zemljište na kojem je obavljena sadnja koja glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva,  a za zakupljeno zemljište i ugovor o zakupu koji je sklopio nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva (za voćnjake i vinograde za najmanje 10 godina)

-          dokaz podnosioca zahtjeva o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno Rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva za pravne osobe i obrtnike

-          kopija računa o kupnji sadnica koja glasi na podnositelja zahtjeva, ako je korisnik sam nabavio sadnice

-          obostrana kopija osobne iskaznice

 

5. Predmet natječaja:SUFINANCIRANJE IZNOSA CIJENE POLICE OSIGURANJA USJEVA, SADNOG MATERIJALA, VIŠEGODIŠNJIH NASADA, STAKLENIKA i PLASTENIKA U 2010.G OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ( mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća) u iznosu  25% cijene premije osiguranja .

a) Opći uvjeti i kriteriji za sufinanciranje premije police osiguranja u 2010. godini:

-  da su obiteljska gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-  imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Samobora

-  imaju zaključenu policu osiguranja za 2010. godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma te gubitka  kvalitete voća i povrća

-  da su uplatila  premiju osiguranja za 2010. godinu prema zaključenoj polici osiguranja

-  da je osoba vlasnik zemljišta ili se nalazi u zakupu na rok od najmanje 10 godina, i vlasnici su staklenika ili plastenika

Najviši iznos Gradskog sufinanciranja za premiju osiguranja sadnog materijala i višegodišnjih nasada, plastenika i staklenika, koji se može dodijeliti za jedno poljoprivredno gospodarstvo tijekom 2010. godine iznosi 5.000,00 kuna.

b) Potrebna dokumentacija:

-    ispunjen obrazac zahtjeva Os/010 za dodjelu sredstava za premiju osiguranja sadnog materijala , višegodišnjih nasada,plastenika i staklenika

-    kopija zaključene police osiguranja za 2010. godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća

-    kopija računa o uplati premije osiguranja za 2010. godinu prema zaključenoj polici osiguranja

-    kopija posjedovnog lista iz katastarskog registra (ne starijeg od godine dana) koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zemljište u zakupu, Ugovor o zakupu koji je sklopio nositelj odnosno član poljoprivrednog gospodarstva

-    dokaz podnositelja zahtjeva o upisu u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva za pravne osobe i obrtnike

-     kopija osobne iskaznice i žiro računa

 

6. Predmet natječaja:SUFINANCIRANJE PROGRAMA I RAZVOJNIH PROJEKATA SEOSKOG TURIZMA

Sufinanciranje Programa i razvojnih projekata seoskog turizma odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije, poslovnog plana ili investicijske studije za izgradnju novih i adaptaciju postojećih objekata i sadržaja za bavljenje seoskim turizmom na poljoprivrednom gospodarstvu do 50% ukupnih dokumentiranih troškova izrade dokumentacije, a najviše u  iznosu od 10.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

-  Subvencioniranje se odnosi na izgradnju, adaptaciju ili građevinsko opremanje objekta, izvornog  Etno stila i  ruralnog entiteta za bavljenje seoskim turizmom u iznosu 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu  do 20.000,00 kn po Obiteljskom  poljoprivrednom gospodarstvu.

a) Opći uvjeti i kriteriji za sufinanciranje PROGRAMA I RAZVOJNIH PROJEKATA SEOSKOG TURIZMA

-  da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG-a),

-  da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva nalaze na području Grada Samobora.

- da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva izradila poslovni plan, investicijsku studiju ili imaju izrađen građevinski  projekt

- da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva izgradila, adaptirala ili opremila objekt za bavljenje seoskim turizmom  izvornog  Etno stila i ruralnog entiteta.

b) Potrebna dokumentacija:

- ispunjen obrazac zahtjeva ST/010

-  fotokopiju osobne iskaznice i žiro računa

-  iskaznica Upisnika poljoprivrednog gospodarstva

-  izvadak iz zemljišne knjige i posjedovni list o poljoprivrednom zemljištu

- troškovnik izrade projektne dokumentacije, investicijske studije ili poslovnog plana

- troškovnik i original račun izgradnje, adaptacije ili građevinskog opremanja Etno objekta

- kopija Ugovora o kreditu s poslovnom bankom odnosno  financijskom institucijom

- dokumentacija idejnog projekta

 

7. Predmet natječaja: SUBVENCIJA TROŠKA ZAKUPA PRODAJNOG MJESTA NA SAMOBORSKOJ TRŽNICI

Programom se subvencionira 100% troška zakupa prodajnog mjesta na Samoborskoj tržnici registriranim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Grada Samobora.

a) Opći uvjeti i kriteriji za subvencioniranje TROŠKA ZAKUPA PRODAJNOG MJESTA NA   SAMOBORSKOJ TRŽNICI

-  da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva nalaze na području Grada  Samobora.

-  da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG-a)

-  da obiteljska poljoprivredna gospodarstva imaju vlastitu poljoprivrednu proizvodnju

-  da su sklopila sezonski ili godišnji  ugovor o zakupu prodajnog mjesta s  Komunalcem d.o.o.

b) Potrebna dokumentacija:

- ispunjen obrazac zahtjeva T/010

-  rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava

-  kopiju osobne iskaznice i žiro računa člana OPG-a

-  ovjereni račun  zakupa prodajnog mjesta izdanog od Komunalca d.o.o.

8. Predmet natječaja: SUBVENCIJA PROGRAMA POTPORE RAZVOJA GLJIVARSTVA

-  obiteljskim poljoprivrednim  gospodarstvima koja u gljivarniku imaju briketa s kompostom i nasađenim micelijem gljive šampinjona ili bukovače, min.proizvodne površine 100 m2

-  subvencija se dodjeljuje u iznosu od 50 % cijene inokuliranog komposta i pokrova zemlje, po toni isporučenog komposta, do max.iznosa od 20.000 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.

- obiteljskim poljoprivrednim  gospodarstvima za nabavu Stupaca supstrata ili trupaca za uzgoj shitaki gljive

- Subvencija se dodjeljuje za nabavu supstrata ili trupaca za uzgoj shitaki gljive za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja u gljivarniku imaju najmanje 50 Stupaca  supstrata ili trupaca, do max. iznosa od 10.000 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

a)  Opći uvjeti i kriteriji za subvencioniranje PROGRAMA POTPORE RAZVOJA GLJIVARSTVA

-  da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG-a),

-  da se nalaze na području Grada Samobora

b) Potrebna dokumentacija:

- ispunjen obrazac zahtjeva G /010

-  rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava

-  kopiju osobne iskaznice i žiro računa

-  izvadak iz zemljišne knjige i posjedovni list za poljoprivredno zemljište

- ovjereni račun za nabavu Briketa s kompostom i nasađenim micelijem za uzgoj šampinjona ili bukovača ili nabavu Stupaca supstrata i trupaca za uzgoj shitaki gljive

 

9. Predmet natječaja:SUBVENCIJA PROGRAMA POTPORE RAZVOJA AUTOHTONOG PROIZVODA KRUŠKE  TEPKE

Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 0,50 lipa, Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima po 1kg. otkupljene autohtone sorte Kruške Tepke na području Samoborskog i Žumberačkog gorja za potrebe prerađivačke industrije.

a)Opći uvjeti i kriteriji za subvencioniranje PROGRAMA POTPORE RAZVOJA AUTOHTONOG  PROIZVODA KRUŠKE  TEPKE

-  da obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ovlaštene fizičke i pravne osobe - prerađivači voća imaju sjedište  na području Grada  Samobora.

- da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva ovjerila račun o otkupu  Kruške Tepke sa registriranim ili ovlaštenim fizičkim ili  pravnim osobama - prerađivačima voća.

b) Potrebna dokumentacija:

- ispunjen obrazac zahtjeva KT/010

- obostrana kopija osobne iskaznice ovlaštene fizičke ili pravne osobe – prerađivača voća i člana poljoprivrednog  gospodarstva.

-  kopiju žiro- računa

- za količine veće od 5.000 kg otkupljene  Kruške Tepke i potvrdu Javne ustanove Parka prirode  Žumberak Samoborsko gorje o katastarskom podrijetlu sakupljene  Kruške Tepke

- ovjereni račun otkupljenih Kruški Tepki od strane registriranih ili ovlaštenih fizičkih ili  pravnih osoba - prerađivača voća uz potpis na original računu člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

 

Ukoliko korisnici subvencija i sufinanciranja police osiguranja, odnosno podnositelji zahtjeva prilože neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Samobora, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija i potpora u poljoprivredi narednih tri (3) godine.

Obrasci zahtjeva za Gradske potpore u poljoprivredi bit će dostupni u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije,Referada za gospodarstvo i poljoprivredu Đure Basaričeka 4, 10432 Bregana., i na Gradskoj Web stranici www.samobor.hr

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za pojedinu proizvodnju neće se razmatrati.

10. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

GRAD SAMOBOR

GRADONAČELNIK

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Referada za gospodarstvo i poljoprivredu

Đure Basaričeka 4, 10432 Bregana

s naznakom "Zahtjev za Gradsku subvenciju razvoja poljoprivredne proizvodnje prema Programu poticaja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede u 2010 godini."

11.Vrijeme trajanja natječaja:

 

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2009. godine,a za sufinanciranje nabave i sadnje krumpira , te nabave umjetnog gnojiva za proljetnu sjetvu žitarica i uljarica do 15.3.2010 god. Zaprimljeni zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2010. godinu.

 

12.Informacije :

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Referada za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Samobora, Đure Basaričeka 4, 10432 Bregana, na brojevima telefona 3327-100, 3336-834, 3336-833 i Gradskoj Web stranici www.samobor.hr,

 

GRAD SAMOBOR

GRADONAČELNIK

Krešo Beljak,prof.