Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Objavljeno: Četvrtak, 11 Ožujak 2010

Na temelju Pravilnika o davanju poticaja za razvoj stočarstva i mljekarstva u poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Samobora u 2010. godini, (Službene vijesti Grada Samobora br.1/10), Gradonačelnik Grada Samobora raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu poticaja za razvoj stočarstva i mljekarstva

u poljoprivrednim gospodarstvima u 2010. godini

1. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava - subvencija poljoprivredne proizvodnje u 2010. godini u visini:

 1. a) Za gospodarstava sa mjesečnom  proizvodnjom mlijeka do  6.000 lit:

na brdsko-planinskom području Žumberka i Samoborskog gorja (naselja prema popisu iz PRAVILNIKA o davanju poticaja za razvoj stočarstva i mljekarstva ):

- 1,40 Kn za 1 (jednu) litru isporučenog (otkupljenog) sirovog mlijeka na brdsko - planinskom području Samoborskog Gorja i Žumberka za slijedeća naselja: Beder, Javorek, Višnjevec Podvrški, Klake, Konjščica, Galgovo , Drežnik , Pavučnjak, Petkov breg , Prekrižje, Braslovje, Lipovec, Slapnica, Manja Vas, Bukovje, Kotari, Kostanjevac Podvrški, Breganica, Noršić Selo, Gregurić Breg, Jarušje, Dragonoš, Šipački Breg, Slani Dol, Gornja Vas, Jelenići, Bratelji, Siječevac, Brezovac Žumberački, Budinjak, Dane, Grabar, Delivuki, Tisovac, Šimraki, Novo Selo, Poklek, Selce Žumberačko, Stojdraga, Kravljak, Osunja, Osredak, Prisjeka, Cerovica, Pavlanci, Pavkovići,

- 0,80 Kn za 1 (jednu) litru isporučenog (otkupljenog) sirovog mlijeka za ostala područja nizinskog dijela Grada Samobora - nespomenuta u točci a)

 1. b) Za gospodarstava sa mjesečnom  proizvodnjom mlijeka većom od 6.000 lit:

na brdsko-planinskom području Žumberka i Samoborskog gorja (naselja prema popisu iz PRAVILNIKA navedenih u točci a):

-  1,00 kuna za 1 (jednu) litru isporučenog (otkupljenog) sirovog mlijeka

-  0,30 kuna za 1 (jednu) litru isporučenog (otkupljenog) sirovog mlijeka za ostala područja nizinskog dijela Grada Samobora - nespomenutih u točci a)

c)    2.000,00 Kn poticaja za svako žensko tele ostavljenog za rasplod (starosti od tri mjeseca nadalje, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 5 godina)

 1. 300,00 Kn poticaja za uzgoj i držanje novoregistriranih  rasplodnih ženskih grla koza i ovaca, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine. Broj novoregistriranih ženskih grla  ne može biti manji od 5.
 2. 500,00 Kn poticaja za uzgoj i držanje spolno zrelih ženskih rasplodnih grla nazimica,Yorkschire ili Landras pasmine uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine. Broj novoregistriranih ženskih grla ne može biti manji od 3.
 3. 40,00 kuna po pčelinjoj zajednici, svakom poljoprivrednom gospodarstvu koje drži najmanje 30 pčelinjih zajednica
 4. za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji je član u tekućoj godini upisao tečaj obrazovanja i osposobljavanja za pčelara pri certificiranoj  ili  ovlaštenoj ustanovi u iznosu od 25% stvarnih troškova tečaja.
 5. sufinanciranja police osiguranja u stočarskoj proizvodnji u iznosu 25% cijene premije police osiguranja .

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:

Natječaju za subvenciju za dodjelu poticaja za razvoj stočarstva i mljekarstva mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji koja ispunjavaju i slijedeće uvjete:

 1. imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Samoboru,
 2. za subvencioniranje otkupa mlijeka potrebno je priložiti originalni račun otkupitelja mlijeka za isporučeno mlijeko uz predočenje iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva podnosioca zahtjeva u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Samobora,Referada za gospodarstvo i poljoprivredu, Đure Basaričeka 4,10432 Bregana
 3. za subvencioniranje ženske teladi za rasplod, uzgoj i držanje ženskih rasplodnih grla koza i ovaca, ženskih rasplodnih grla nazimica i pčelinjih zajednica  potrebno je putem Veterinarske stanice Samobor načiniti Ugovor o držanju i čuvanju rasplodne stoke (u 3 primjerka od kojih jedan primjerak Veterinarska stanica Samobor dostavlja u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Samobora),Referada za gospodarstvo i poljoprivredu a za držanje pčelinjih zajednica  ispunjen obrazac P/010 koji se podiže u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Referadi za gospodarstvo i poljoprivredu.

 

2. Predmet natječaja: SUFINANCIRANJE TEČAJA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA ZA PČELARA

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za   sufinanciranje  troškova tečaja obrazovanja i osposobljavanja za pčelara

a)  Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:

- da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (MIBPG-a),

- da član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima prebivalište na području Grada Samobora,

- da je član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini upisao tečaj osposobljavanja i  obrazovanja za pčelara pri certificiranoj  ili  ovlaštenoj ustanovi,

Subvencija programa obrazovanja i osposobljavanja za pčelara dodjeljuje se u iznosu od 25%  troškova tečaja .

 1. b) Potrebna dokumentacija:

- rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava

- kopija osobne iskaznice i kopija žiro-računa

- dokaz certificirane  ili  ovlaštene ustanove o završenom tečaju obrazovanja i osposobljavanja za pčelara

- ovjereni račun troškova završenog tečaja

3.Predmet natječaja: SUFINANCIRANJE IZNOSA CIJENE POLICE OSIGURANJA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI U 2010.G ( od rizika uginuća i bolesti životinja) u iznosu 25% cijene premije police osiguranja.

a) Opći uvjeti i kriteriji za sufinanciranje premije police osiguranja u 2010. godini:

-  da su obiteljska gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

-  imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Samobora,

- imaju zaključenu policu osiguranja za 2010. godinu od uginuća i bolesti životinja

-  da su uplatila  premiju osiguranja za 2010. godinu prema zaključenoj polici osiguranja

Najviši iznos Gradskog sufinanciranja za premiju osiguranja u stočarskoj proizvodnji koji se može dodijeliti za jedno poljoprivredno gospodarstvo tijekom 2010. godine iznosi 5.000,00 kuna.

b) Potrebna dokumentacija:

-    ispunjen obrazac zahtjeva Os-2/ 10 za dodjelu sredstava za premiju osiguranja  u stočarskoj proizvodnji

-    rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva

-    kopija zaključene police osiguranja za 2010. godinu od rizika uginuća i bolesti životinja

-    kopija osobne iskaznice i kopija žiro računa

-  Potvrda HSCC-a o registraciji rasplodne stoke

Ukoliko je korisnik subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u proračun Grada Samobora, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija i potpora u poljoprivredi narednih tri (3) godine.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

GRAD SAMOBOR

GRADONAČELNIK

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Referada za gospodarstvo i poljoprivredu

Đure Basaričeka 4, 10432 Bregana

Za "Gradsku subvenciju prema Programu poticanja malog gospodarstva i poljoprivrede u 2010 god.  , za otkup mlijeka uz predočenje original računa otkupljenog mlijeka i predočenje iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, sufinanciranje tečaja obrazovanja i osposobljavanja za pčelara, sufinanciranje cijene police osiguranja u stočarskoj proizvodnji, a za subvenciju uzgoja i držanja rasplodnih ženskih grla junica ,koza ,ovaca ili nazimica putem Ugovora sklopljenog s Veterinarskom  stanicom Samobor "

4. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2010. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora za 2010. godinu.

5. Informacije :

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, Referada za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Samobora, Đure Basaričeka 4, 10432 Bregana, na brojevima telefona 3327-100, 3336-834,3336-833 i Gradskoj web.stranici ,www.samobor.hr

GRAD SAMOBOR

GRADONAČELNIK

Krešo Beljak,prof.