Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Kreirano: Utorak, 23 Veljača 2010 Objavljeno: Utorak, 23 Veljača 2010

Novi pravilnik o punjenju meda i prodaji na kućnom pragu

Ovim Pravilnikom omogućuje se svakom pčelaru prodaja cjelokupne proizvodnje na pčelinjaku sa kućnog praga, bez ograničenja količine i obaveze punjenja u ovlaštenim punionama. Slučajevi u kojima je potrebna puniona navedene su istim Pravilnikom i u suglasnosti sa Zakonom o hrani i Pravilnikom o hrani.Na ovaj način možemo istaknuti da je HPS uspio realizirati davne težnje svakog pčelara.

U nastavku možete pročitati dio Pravilnika koji se odnosi na pčelinje proizvode a cijeli Pravilnik možete naći na internet stranici Narodnih novina: http://narodne-novine.nn.hr/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA


3580
Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 3., članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi


PRAVILNIK
O VOĐENJU UPISNIKA REGISTRIRANIH I ODOBRENIH OBJEKATA TE O POSTUPCIMA REGISTRIRANJA I ODOBRAVANJA OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM


I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.
1) Ovim Pravilnikom propisuje se:
– postupak registracije ili odobravanja objekata u poslovanju s hranom (u daljnjem tekstu: objekti);
– način vođenja propisanih upisnika objekata u poslovanju s hranom;
– uvjeti pod kojima subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u području primarne proizvodnje hrane stavljaju na tržište manje količine takvih proizvoda krajnjem potrošaču ili drugim objektima u maloprodaji, koji neposredno opskrbljuju krajnjeg potrošača.


Pojmovnik

Članak 2.
Za potrebe ovoga Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Prerada proizvoda na mjestu podrijetla – svi postupci daljnje obrade, prerade i dorade primarnih i neprerađenih proizvoda na mjestu njihove proizvodnje.
2. Rasijecanje i mljevenje mesa iz usluge – rasijecanje ili mljevenje mesa u maloprodajnom objektu na zahtjev kupca na licu mjesta.
3. Ovlaštena osoba – službeni veterinar, veterinarski inspektor ili drugi državni službenik kojega ovlasti ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja.


II. POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE KOJI PODLIJEŽU NADZORU VETERINARSKE INSPEKCIJE

 

Vođenje Upisnika  Članak 3.
1) Upisnike objekata koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije vodi Uprava za veterinarstvo u elektroničkom obliku.
2) Za upis podataka u upisnike iz stavka 1) ovoga članka ovlaštena je Uprava za veterinarstvo.
3) Pravo na pristup podacima u upisnicima imaju nadležna tijela za obavljanje službenih kontrola i Uprava za sigurnost i kakvoću hrane.
4) Na obrazloženi zahtjev, ovlaštena osoba podatke iz Upisnika može dati drugim subjektima koji ga zatraže.


1. REGISTRACIJA OBJEKATA

 

Registracija objekata Članak 4.
1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla podnosi zahtjev za registraciju objekta Upravi za veterinarstvo najmanje 30 dana prije predviđenog početka stavljanja hrane na tržište, na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.
2) Uz zahtjev iz stavka 1) ovoga članka obvezno je priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva izvod iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.
3) Na temelju podnesenog zahtjeva Uprava za veterinarstvo upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla izdaje rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.
4) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora u roku od 8 dana obavijestiti Upravu za veterinarstvo o svakoj promjeni podataka iz izvoda, na obrascu iz stavka 1. ovoga članka. Ukoliko se radi o promjenama navedenima u dokumentima iz stavka 2. ovoga članka, potrebno je iste priložiti obavijesti. U drugim slučajevima o nastalim promjenama potrebno je dostaviti izjavu o nastalim promjenama.
5) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom u roku od 30 dana mora Upravi za veterinarstvo podnijeti zahtjev za brisanje iz upisnika na obrascu iz Priloga 4.c ovoga Pravilnika.
6) Obustava rada registriranog objekta može trajati najviše 6 mjeseci, u kojem slučaju se objekt po službenoj dužnosti briše iz Upisnika registriranih objekata.
7) U slučaju neudovoljavanja objekta propisanim uvjetima ili prestanka s radom, nadležno tijelo postupa u skladu s člankom 53. stavkom 3. Zakona o hrani.
8) U Upisniku registriranih objekata vode se, u elektronskom obliku, podaci navedeni u obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.


Objekti koji podliježu registraciji

 

Članak 5.
1) Registracija u skladu s odredbama ovoga Poglavlja obvezna je za:
a) objekte u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla;
b) objekte koji se u prvom redu koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla radi stavljanja na tržište;
c) objekte u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koju nije potrebno skladištiti u uvjetima kontrolirane temperature;
d) sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda;
e) objekte u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda;
f) prijevozna sredstva za hranu životinjskog podrijetla, ukoliko je subjekt u poslovanju s hranom registriran za poslove prijevoza.
2) Objekti iz stavka 1) točke a) ovoga članka u području primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla su:
a) objekti u kojima se proizvode sirovo mlijeko, konzumna jaja, pčelinji proizvodi i uzgajališta riba;
b) plovila za gospodarski ribolov, osim plovila iz članka 8. točke a) podtočke 8. ovoga Pravilnika;
c) drugi objekti u kojima se obavljaju djelatnosti primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla, a koji nisu obuhvaćeni točkama a) i b) ovoga stavka.
3) a) Objekti iz stavka 1) ovoga članka moraju ispunjavati odgovarajuće zahtjeve propisane Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07).
b) Objekti iz stavka 1) točka b) moraju, uz navedeno u točki a) ovoga stavka, ispunjavati i odgovarajuće zahtjeve propisane u Prilogu III Odjeljku IX Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07).
4) Nije obvezno registrirati objekte, koji manjim količinama sirovog mlijeka i pčelinjih proizvoda opskrbljuju krajnjeg potrošača isključivo na mjestu proizvodnje.
5) Manje količine primarnih proizvoda namijenjene izravnoj prodaji krajnjem potrošaču te uvjeti koje objekti moraju ispunjavati određeni su u točki 2.C. ovoga Poglavlja.
6) Registrirani objekti iz stavka 1) točke e) ovoga članka, mogu svoje proizvode stavljati na tržište:
– prodajom na mjestu proizvodnje;
– u vlastitoj turističkoj ponudi u okviru ugostiteljskog objekta;
– u maloprodajnim objektima koji opskrbljuju izravno krajnjeg potrošača;
– na tržnicama ili prodajnim izložbama.
7) Registrirani objekti iz stavka 1) točke b) ovoga članka, mogu svoje proizvode stavljati na tržište:
– prodajom na mjestu proizvodnje;
– u vlastitoj turističkoj ponudi u okviru ugostiteljskog objekta;
– na tržnicama ili prodajnim izložbama na području iste ili susjedne županije.


B. ODOBRAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA

 

Pčelinji proizvodi

 

Članak 16.
1) Pčelinji proizvodi su med, med u saću, matična mliječ, cvjetni prah i propolis.
2) Manja količina pčelinjih proizvoda, namijenjenih izravnoj prodaji krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje, predstavlja cjelokupnu količinu pčelinjih proizvoda, koji se prodaju izravno krajnjem potrošaču, na mjestu proizvodnje.
3) Objekti, koji proizvode pčelinje proizvode iz članka 5. stavka 2) točke a) ovoga Pravilnika moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:
– da su pčelinje zajednice dobrog, općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuju nikakve znakove zaraznih bolesti, koje se preko pčelinjih proizvoda prenose na ljude;
– da pčelinjim zajednicama nisu davane nedopuštene tvari ili pripravci, odnosno nisu u karenci;
– da se pčelinji proizvodi, do stavljanja u prodaju, drže u čistim, suhim i hladnim prostorima, zaštićeni od neposrednog sunčevog svjetla i od ulaska štetočina;
– da se u objektima obavlja propisani veterinarski pregled u skladu s posebnim propisom.

 

 

Hitova: 17306