Nadređena Kategorija: Dokumenti i obrasci Objavljeno: Četvrtak, 25 Veljača 2010

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavak 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90, i 53A/91), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o tehničkim pregledima vozila

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostor za obavljanje tehničkih pregleda vozila, uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila, uvjeti i način obavljanja tehničkih pregleda vozila, način i rokovi za obavljanje preventivnih tehničkih pregleda, postupak isključivanja vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila, sadržaj, oblik, veličina i boja obrazaca u svezi s tehničkim pregledima, evidencije i način vođenja evidencije o tehničkim pregledima i tehničkoj ispravnosti vozila te obliku, sadržaju, boji, veličini i postavljanju posebnog znaka kojim se označava valjanost tehničkog pregleda vozila.

Članak 2.

Tehnički pregledi vozila jesu redovni, preventivni i izvanredni.

Članak 3.

Redovni tehnički pregledi obavljaju se u mjesecu u kojem ističe rok valjanosti tehničkog pregleda.

Članak 4.

Preventivni tehnički pregledi su dnevni i periodični: Dnevni preventivni tehnički pregledi obavljaju se dnevno, a periodični u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

U slučajevima predviđenim Zakonom stanica za tehnički pregled vozila obavlja provjeru tehničke ispravnosti vozila po nalogu ovlaštene službene osobe.

II. OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 6.

Objekt stanice za redovni tehnički pregled vozila mora biti izgrađen od čvrstog materijala, imati ulazna i izlazna vrata, prozore, krov te betoniran ili asfaltiran pod i mora biti prohodan za vozila dopuštenih gabarita. U objektu stanice za tehnički pregled vozila ili neposrednoj blizini moraju se nalaziti i prostorije za obavljanje administrativnih poslova i poslova registracije vozila, posebne prostorije za stranke kao i prostor za otklanjanje manjih neispravnosti na vozilu (zamjena žarulja, podešavanje svjetla, postavljanje, skidanje ili pričvršćivanje registarskih pločica, podešavanje paljenja i sl.). Prostor najmanje 15 metara ispred i najmanje 10 metara iza uređaja za ispitivanje sustava za kočenje mora biti vodoravan, napravljen od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala. Na objektu mora biti istaknut naziv stanice za tehnički pregled vozila.

Članak 7.

Prostor ispred i iza stanice za tehnički pregled vozila mora osiguravati kružno kretanje i pomicanje vozila. Te površine moraju biti izgrađene od asfalta, betona ili drugog sličnog materijala.

Članak 8.

Objekt stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.

Članak 9.

Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA

Članak 10.

Za obavljanje tehničkih pregleda stanica za tehnički pregled mora imati:

1. uređaj za ispitivanje kočnica vozila usklađen s metrološkim uvjetima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila odnosno uređaj s naletnim pločama za mjerenje usporenja vozila. Ovaj uređaj mora biti postavljen tako da je osovina na kojoj se ispituju sile kočenja u istoj razini s ostalim osovinama;

2. kanal za pregled donjeg postroja vozila dužine najmanje osam metara, širine 0,80 do jedan metar i dubine 1,40 do 1,60 metara s najmanje jednim stepenicama koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjetom koja omogućuje osvijetljenost od najmanje 250 luksa te jednim pokretnim svjetlom. Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom iste kakvoće. Na početku kanal ima zaobljena uzdignuća polukružnog oblika dužine najmanje 30 cm i visine osam do deset cm. Gornji rub kanala i zaobljeno uzdignuće obloženi su tračnicama koje sprečavaju pad vozila u kanal. Na tračnici je montiran pokretni nosač s dizalicom koja omogućuje automatsko podizanje i spuštanje vozila;

3. kutomjer za mjerenje slobodnog hoda upravljača kojim se može točno utvrditi svaki pojedinačni stupanj kuta zaokretanja;

4. regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje brzo i precizno utvrđivanje reguliranosti velikih i oborenih svjetala i svjetala za maglu, neovisno o tomu je li vozilo prazno ili opterećeno. Regloskop je ugrađen na tračnice u horizontalnom položaju;

5. svjetlomjer pomoću koga se može utvrditi razlika osvijetljenosti dvaju ili više istovrsnih svjetala na vozilu;

6. dinamometar za mjerenje sile pritiskanja na komande kočnica koji se može lako staviti na svaku komandu kočnica;

7. kompresor s manometrom ili manometar s priključkom na zračnu kompresionu stanicu postavljen tako da se pritisak u gumama može provjeriti prije nego što se počne ispitivanje sustava za kočenje na uređaju iz točke 1. ovog stavka;

8. mjerač dubine šara gazećeg sloja gume koji ima milimetarsku skalu i mogućnost očitovanja 1/10 mm;

9. fonometar za mjerenje buke vozila;

10. indeks (etalon) boja;

11. metar ili metarsku traku;

12. uređaj za mjerenje obojenosti ispušnih plinova diesel motora;

13. uređaj za analizu sastava ispušnih plinova benzinskih i sličnih motora;

14. dva klinasta podmetača za kotače vozila;

15. uređaj za mjerenje usporenja s grafičkim pisačem koji pokazuje m/sec ili usporenje u postocima i silu pritiskanja na komande kočnica;

16. štopericu;

17. brojeve i zaštitne znakove za utiskivanje broja motora i šasije;

18. indikator točke isparivanja tekućine za kočenje;

19. uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila.

IV. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA REDOVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA

Članak 11.

Tehnička ispravnost vozila može se ovjeriti ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da vozilo ima sve propisne i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima i normativima i za koje su plaćene sve propisane obveze (porez, carina, naknada za ceste, obvezno osiguranje i sl.).

Članak 12.

Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, zvučnih signala, ispušnih plinova, kontrolnih i signalnih uređaja, usporenja i vaganja vozila te pregleda kočnica iz članka 30. ovog Pravilnika. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled može se obaviti izvan objekta stanice za tehnički pregled ako se vozila zbog dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu uvesti u objekt stanice ili se ne može izvršiti tehnički pregled na određenim uređajima u prostorijama stanice za tehnički pregled vozila za koja se unaprijed nije znalo da su takvih dimenzija ili težine. Za vozila za koja se unaprijed zna da zbog svojih dimenzija, težine ili drugih opravdanih razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze (gradilište i dr.) uz odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled vozila. Na otocima, ako nema stanice za tehnički pregled, tehnički pregledi se mogu obavljati na odgovarajućim prostorima uz prethodno odobrenje policijske uprave na čijem se području obavlja tehnički pregled.

Članak 13.

Iznimno, uz odobrenje, tehnički pregledi traktora i njihovih priključnih vozila mogu se obavljati i na prostoru koji ne ispunjava uvjete iz članka 6. i 7. ovoga pravilnika ako se na takvom prostoru mogu obaviti sva ispitivanja propisana za tehnički pregled tih vozila. Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje policijska stanica na čijem se području obavlja tehnički pregled.

Članak 14.

Kontrolori stanice za tehnički pregled vozila dužni su nositi zaštitnu odjeću prema općem aktu što ga donosi stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i identifikacijsku karticu na kojoj je ispisan naziv stanice za tehnički pregled vozila, funkcija te ime i prezime djelatnika.

Članak 15.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je dopustiti vlasniku vozila odnosno vozaču da prati pregled vozila koje je dovezao na tehnički pregled.

Članak 16.

Na tehničkom se pregledu mora utvrditi odgovaraju li podaci u dokumentu o vozilu ili u prometnoj dozvoli ili knjižici vozila stvarnim podacima vozila na koje se odnose odnosno jesu li svi podaci uneseni u prometnu dozvolu ili u knjižicu vozila. Ako se utvrdi da podaci u dokumentu o vozilu ili u prometnoj dozvoli ili knjižici vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, odnosno da svi podaci nisu uneseni u prometnu dozvolu ili knjižicu vozila, tehnička ispravnost vozila ne smije se ovjeriti. Za takvo vozilo izdaje se registracijski list s točnim podacima na koji se stavlja pečat "NEISPRAVNO" u crvenoj boji. Vlasnik takvog vozila upućuje se policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici prema mjestu prebivališta radi usklađivanja podataka odnosno pribavljanja ispravnih dokumenata. Iznimno od stavka 2. ovoga članka ukoliko stanica za tehnički pregled utvrdi da je u knjižici vozila ili u prometnoj dozvoli neki od podataka greškom upisan pogrešno, izdat će novu prometnu dozvolu odnosno knjižicu vozila, a dokumente s pogrešnim podacima dostaviti policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici u kojoj se vozilo nalazi u evidenciji uz naznaku koji su podaci bili pogrešno upisani. Ako se utvrdi da su podaci na vozilu usklađeni s dokumentima o vozilu, a osnovano se posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, tehnička ispravnost vozila će se ovjeriti, a na prvoj stranici u gornjem desnom uglu zapisnika o tehničkom pregledu vozila utisnut će se pečat "PS" (podaci sumnjivi), dimenzije 1 x 1 cm u crvenoj boji. O slučajevima iz stavka 4. ovoga članka stanica za tehnički pregled vozila dužna je u roku od tri dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku stanicu kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. Obavijest sadrži naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, kratak opis neispravnosti i potpis ovlaštene osobe. Dimenzije, sadržaj i opis pečata iz stavka 2. ovoga članka prikazani su na crtežu broj 1.

Članak 17.

Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno na osnovi potvrde nadležnog organa ili organizacije, utisne odgovarajuće brojeve. Ako stanica za tehnički pregled vozila naknadno utiskuje brojeve šasije, iza tih brojeva utisnut će oznaku "pp" a ispred i iza utisnutih brojeva i oznake svoj zaštitni znak. U tom slučaju izdat će i novu prometnu dozvolu u koju će također ispred broja šasije upisati svoj zaštitni znak. Ministarstvo unutarnjih poslova u rješenju kojim odobrava obavljanje tehničkih pregleda vozila utvrđuje zaštitni znak iz stavka 2. ovog članka.

Članak 18.

Tehnički podaci o vozilu utvrđuju se uvidom u dokument o vozilu ili potvrdu o ispitivanju ili prometnu dozvolu i knjižicu vozila ili priznati katalog vozila. Vozilima koja ne odgovaraju propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja ovjerit će se tehnička ispravnost s tim da se u gornjem desnom uglu prednje stranice registracijskog lista upiše tekst "PLOČICE S CRVENIM BROJKAMA I SLOVIMA".

Članak 19.

Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti samo ako je vozilo čisto i uredno obojeno, ako su mu svi sklopovi podmazani i ako nije bitnije oštećeno. Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti bez obzira na to je li tijekom pregleda utvrđena neka neispravnost.

Članak 20.

Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati za vrijeme dok se ispituje ispravnost uređaja i opreme stanice za tehnički pregled vozila.

Članak 21.

Kontrolor će pregledati a prema potrebi i zahvatima ruke utvrditi ima li vozilo sve propisne oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno nisu li oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registarske pločice provjerava se i jesu li originalne.

Članak 22.

Na tehničkom pregledu vozila, osim motocikla i mopeda, kontrolori provjeravaju:

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

I. UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE

1. kotač upravljača stanje, pričvršćenost jezgra na stup upravljača, slobodni hod

2. stup upravljača pričvršćenost

3. prijenosna kutija upravljača stanje, pričvršćenost, zazor

4. poluge za upravljanje i rukavci stanje, pričvršćenost, zazor u zglobovima, elastične spojke stupa upravljača

5. servo-upravljač stanje raznih elemenata (gipke cijevi, crpka, remen itd.); funkcioniranje

6. amortizer upravljača stanje, pričvršćenost

7. utjecaj ovjesa na upravljanje postoji li utjecaj ovjesa na upravljanje, odnosno je li osigurano vraćanje prednjih kotača u položaj za pravocrtno kretanje

8. nekontrolirano kretanje kotača objektivno mjerenje nekontroliranog držanja kotača

Uređaji za upravljanje ispituju se na kanalu s dizalicom i prednji dio vozila se podiže. Slobodni hod upravljača provjerava se kutomjerom po potrebi. Ispitivanje osobnih automobila može se obavljati i na dodatnoj dizalici za podizanje cijelog vozila.

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

II. UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE

1. radna kočnica stanje, efikasnost, razlika sila kočenja na kotačima iste osovine

2. pomoćna kočnica stanje, efikasnost, držanje, razlika sila kočenja na kotačima iste osovine

3. parkirna kočnica stanje, efikasnost, držanje

4. komanda radne kočnice stanje, dužina hoda komande

5. komanda pomoćne kočnice stanje, dužina hoda komande, držanje

6. komanda parkirne kočnice stanje, držanje

7. mehanička transmisija kočnica stanje, pričvršćenost, zazori

8. hidraulični i pneumatski stanje, pričvršćenost, gubici (propuštanje tekućine i plinova, rezervoari i transmisije točka isparavanja tekućine za kočenje)

9. regulator za neprekidno stanje, funkcioniranje podešavanje intenziteta kočenja

10. ispušni usporivač stanje, funkcioniranje

11. dvovodni pneumatični prijenosni stanje, funkcioniranje mehanizam sustava za kočenje i usporač zadugotrajno usporavanje vozila

Učinkovitost kočnica provjerava se na uređaju za ispitivanje kočnica iz članka 10. stavak 1. točka 1. ovoga pravilnika. Prije početka ispitivanja kočnica osobnih automobila obvezatno se utvrđuje stanje pritiska u gumama koji mora biti u granicama tehničkih normativa. Vozilima koja imaju tri ili više osovina postavljenih tako da se ispitivanjem ne mogu dobiti mjerodavni rezultati ispitivanja, zatim vozilima koja se zbog mase vozila ne smiju ispitivati na uređaju za ispitivanje kočnica, kao i vozilima koja zbog svojih dimenzija ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila, ispitivanje sustava za kočenje obavlja se na način propisan za ispitivanje vozila u pokretu i uz pomoć uređaja iz članka 11. stavak 1. točka 15. ovoga Pravilnika. Neravnomjernost kočenja u ovim slučajevima utvrđuje se stručnom ocjenom kontrolora (zanošenje vozila, tragovi kočenja i sl.). Za osnovu izračunavanja postotka razlike kočenja kotača na istoj osovini (20%) uzima se veća sila kočenja. Kod radne kočnice uzimaju se sile kočenja koje nastanu neposredno prije blokiranja kotača. Prilikom pregleda sustava za kočenje kontrolor se nalazi u vozilu, pritišće komande kočnica i, prema potrebi, preko dinamometra provjerava silu pritiskanja. Sklopove sustava za kočenje na donjoj strani vozila pregledava kontrolor koji se nalazi u kanalu. Gumeni vodovi, prijenosne poluge i rukavci kao i metalna užad mehaničke kočnice ne smiju biti vezani, vareni ni sastavljeni na neki drugi način, napuknuti, savijeni ili oštećeni.

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

III. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

a) Uređaji za osvjetljavanje

1. dugo svjetlo stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta, namještenost, funkcioniranje, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

2. kratko svjetlo stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta,namještenost, funkcioniranje, međusobna povezanost s ostalim svjetlima

3. svjetla za maglu stanje, broj, položaj, boja, ujednačenost intenziteta, namještenost, funkcioniranje, međusobna povezanost s propisanim svjetlima

4. pokretno svjetlo za istraživanje stanje, uključivanje, položaj

5. svjetlo za osvjetljavanje ceste stanje, položaj, boja, povezanost s ručicom mjenjača prilikom vožnje unatrag

6. svjetla za osvjetljavanje radnog stanje, položaj, boja mjesta

b) uređaji za označavanje vozila

1. prednja pozicijska svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost i istovjetnost, funkcioniranje, povezanost s drugim propisanim svjetlima

2. stražnja pozicijska svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost i istovjetnost, funkcioniranje, povezanost s drugim propisanim svjetlima

3. parkirna svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost i istovjetnost

4. gabaritna svjetla stanje, položaj, broj, boja, simetričnost, funkcioniranje, povezanost s drugim propisanim svjetlima

5. katadiopteri stanje, položaj, boja, oblik, površina, vidljivost, simetričnost

6. žuto rotacijsko svjetlo stanje, položaj, vidljivost, boja, funkcioniranje

7. plavo treptavo ili rotacijsko stanje, položaj, vidljivost, boja, funkcioniranje svjetlo

8. stražnja svjetla za maglu stanje, položaj, vidljivost, boja, funkcioniranje

c) uređaji za davanje svjetlosnih znakova

1. stop - svjetla stanje, položaj, broj, boja, funkcioniranje, simetričnost, istovjetnost

2. pokazivači smjera stanje, položaj, broj, boja, funkcioniranje, vidljivost, učestalost žmiganja, simetričnost i istovjetnost

3. uređaj za uključivanje svih stanje, funkcioniranje, istovjetnost, kontrolno svjetlo pokazivača smjera

Podešenost i ujednačenost intenziteta dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu provjerava se pomoću regloskopa iz članka 10. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika. Istovjetnost intenziteta istih svjetala koja se nalaze na vozilu, osim dugog i kratkog svjetla i svjetala za maglu, provjerava se svjetlomjerom iz članka 10. stavak 1. točka 5. ovoga Pravilnika. Ispitivanje svjetlomjerom obavlja se samo kada se mjeri uočena razlika intenziteta istovrsnih svjetala.

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

IV. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST

1. vjetrobran i druge zastakljene providnost, nedeformiranost predmeta koji se gledaju površine

2. brisači vjetrobrana stanje, broj, funkcioniranje, efikasnost

3. perači vjetrobrana stanje, funkcioniranje

4. vozačka ogledala stanje, položaj, broj, funkcioniranje, mogućnost namještanja, površina, deformiranje slike predmeta, mogućnost uklapanja u gabarite

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

V. KAROSERIJA, RAM I ŠKOLJKA

1. karoserija stanje, boja, izbočeni, oštri i ukrasni dijelovi, reklamne ploče ili natpisi, otvor za nalijevanje goriva, utjecaj korozije na čvrstoću

2. ram - školjka vizualna kontrola sastavnih elemenata i njihovih sklopova (zakivci, varovi, zavrtnji i dr.) broj, boja, utjecaj korozije na čvrstoću

3. ležna šasija (nosač karoserije) stanje i pričvršćenost, broj, savinuće, izvitoperenost, utjecaj korozije na čvrstoću

VI. OSOVINE, KOTAČI, GUME

1. osovine stanje

2. ovjes stanje i pričvršćenost

3. kotači stanje, pričvršćenost, izvitoperenost prednjih kotača, eventualno trenje prednjih kotača kada se kotač upravljača okrene do kraja

4. okretanje prednjih i stražnjih stanje, zazori koji se kontroliraju ručno na kotaču, pri čemu je kotača osovina dovoljno podignuta

5. amortizeri i gibnjevi stanje, pričvršćenost

6. gume stanje, dubina šara gazećeg sloja, istovjetnost po vrsti, tipu, nosivosti i dimenzijama

Osovine, kotači i gume pregledavaju se na kanalu, a kod osobnih utomobila i drugih lakših vozila može i na posebnoj dizalici.

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

VII. MOTOR

provjerava se stanje i funkcioniranje kretanjem vozila i rutinskim pregledom (kontrolor u vozilu)

VIII. BUKA VOZILA

utvrđuje se stručnom ocjenom a u sumnjivim slučajevima uređajem iz članka 10. stavak 1. točka 9. ovog pravilnika

IX. ELEKTRO UREĐAJI I ELEKTRO INSTALACIJE

1. elektro pokretač stanje, funkcioniranje (aktiviranjem elektro pokretača)

2. akumulator pričvršćenost, smještaj, položaj, postojanje oduška izvan prostora za putnike

3. prekidač glavnog kabla električne stanje, funkcioniranje, položaj ručice prekidača instalacije

4. električni kablovi koji se vide stanje, izolacija, pričvršćenost

X. PRIJENOSNI MEHANIZAM

(spojka, mijenjač, kardansko vratilo stanje, funkcioniranje proklizavanje, slobodni hod pedale spojke kardanski zglobovi) (provjerava kontrolor u vozilu kretanjem vozila)

XI. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI

1. brzinomjer s putomjerom i stanje, funkcioniranje svjetiljkom za osvijetljavanje

2. kontrolna plava lampa za dugo stanje, funkcioniranje svjetlo

3. svjetlosni ili zvučni signalizator stanje, funkcioniranje, vidljivost, istodobnost paljenja s kontrole rada pokazivača smjera pokazivačem smjera

4. tahograf stanje, ispravnost, registrira li brzinu, vrijeme, prijeđeni put, smjenu vozača, da li je izvršen pregled i žigosanje

5. pokazivač raspoloživog pritiska stanje, funkcioniranje, propuštanje, vrijeme za uspostavljanje uređaja radne kočnice normalnog pritiska

6. svjetlosni signal za kontrolu stanje, funkcioniranje položaja vrata koja nisu u vidnom polju vozača

7. signalni uredaj za primanje stanje, funkcioniranje signala od konduktera

8. uređaj za kontrolu izoliranosti stanje, funkcioniranje električne energije

9. uređaj za signalizaciju nedopu- stanje, funkcioniranje štenog pritiska u gumama

10. uređaj za kontrolu rada mehani- stanje, funkcioniranje zama ugrađenih na vozilu

XII. UREĐAJ ZA ODVOD SAGORJELIH PLINOVA

1. cijev s prigušivačem i ispušni stanje, pričvršćenost, usmjerenost i položaj izvoda ispušne plinovi cijevi, stanje prigušivača zvuka i katalizatora

Obojenost ispušnih plinova dizel motora autobusa i teretnih motornih vozila utvrđuje se na uređaju iz članka 10. stavak 1. točka 12. ovoga Pravilnika, a kod osobnih automobila po potrebi. Ispušni plinovi benzinskih i sličnih motora ispituju se na svakom vozilu pomoću uređaja iz članka 10. stavak 1. točka 13. ovoga Pravilnika. __________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

XIII. UREĐAJ ZA SPAJANJE

stanje, položaj, pričvršćenost pomoćna veza, međusobna VUČNOG I PRIKLJUČNOG pokretljivost, osigurač protiv razdvajanja, spoj električne VOZILA instalacije vučnog i priključnog vozila

XIV. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

1. unutrašnjost kabine i prostor za stanje, rasvjeta ploče s instrumentima i unutrašnjost putnike

2. nasloni i osiguranje prednjih stanje, funkcioniranje sjedišta

3. uređaj za ventilaciju, grijanje, stanje, funkcioniranje odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobrana

4. vrata vozila stanje, zabravljivanje

5. pomoćna vrata ili prozori stanje, položaj, natpis podesni za izlaz u slučaju opasnosti

6. brava vrata stanje, položaj, držanje, osiguranje

7. blatobrani stanje, položaj

8. branici stanje, pričvršćenost, položaj

9. priključci za vezivanje stanje, funkcioniranje sigurnosnih pojasova i sigurnosni pojasovi

10. uređaj za osiguranje vozila od stanje, funkcioniranje neovlaštene uporabe

11. uređaji na vozilima za prijevoz stanje propisanih sigurnosnih i drugih uređaja opasnih tvari

12. uređaji na vozilima kojima stanje i funkcioniranje upravlja vozač s tjelesnim nedostacima

XV. UREĐAJI ZA DAVANJE

funkcioniranje i intenzitet zvuka (stručnom ocjenom, a po potrebi ZVUČNIH SIGNALA fonometrom)

Članak 23. Na tehničkom pregledu motocikla sa ili bez prikolice, mopeda i motornog vozila na tri kotača čija masa ne prelazi 400 kg kontrolori provjeravaju: __________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

I. UREĐAJI ZA UPRAVLJANJE

1. kormilo - upravljač pričvršćenost

2. viljuška upravljača stanje, zazor u ležajevima

3. skretanje upravljača eventualne smetnje

II. PREDNJE I STRAŽNJE KOČNICE

1. komanda stanje i hod

2. transmisija stanje, pričvršćenost, zazor, efikasnost

3. kočenje efikasnost

4. bubanj i ploča kočnice stanje, pričvršćenost, prisutnost ulja

5. ukupno kočenje efikasnost (ispituje se na uređaju iz članka 10. stavak 1. točka 1. ovog pravilnika a prema potrebi preko dinamometra)

III. UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

1. dugo svjetlo stanje, namještenost, boja, funkcioniranje

2. kratko svjetlo stanje, namještenost, boja, funkcioniranje

3. svjetlo za maglu stanje, podešenost, boja, funkcioniranje

4. prednje pozicijsko svjetlo stanje, boja, funkcioniranje, istodobno paljenje s drugim propisanim svjetlima, simetričnost i istovjetnost

5. stražnje pozicijsko svjetlo stanje, boja, funkcioniranje, istodobno paljenje s drugim propisanim svjetlima, simetričnost i istovjetnost

6. svjetla za osvjetljavanje stanje, boja, funkcioniranje, istovremeno paljenje s drugim registarske pločice svjetlima

7. katadiopteri stanje, broj, usmjerenost, simetričnost, istovjetnost, oblik i položaj

8. stop - svjetlo stanje, funkcioniranje

9. pokazivači smjera stanje, funkcioniranje

Podešenost i intenzitet dugog i kratkog svjetla i svjetla za maglu provjerava se pomoću regloskopa. Istovjetnost i ujednačenost intenziteta svjetla na motornom triciklu čija masa ne prelazi 400 kg, osim dugog i kratkog svjetla i svjetla za maglu provjerava se svjetlomjerom. Ispitivanje svjetlomjerom obavlja se samo kada se mjeri uočena razlika intenziteta istovjetnih svjetala.

__________________________________________________________________________________ Uređaji Provjerava se __________________________________________________________________________________

IV. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST

1. vozačko ogledalo stanje, položaj i da znatnije ne deformira sliku predmeta

V. UREĐAJI ZA DAVANJE

funkcioniranje i intenzitet zvuka (provjerava se stručnom ZVUČNIH SIGNALA ocjenom a u sumnjivim slučajevima fonometrom

VI. RAM, LIMENI DIJELOVI, PAPUČICE

1. ram, limeni dijelovi stanje, broj rama

2. papučice stanje, zazor

3. lanac ili drugi tip prijenosa¸ stanje, funkcioniranje i zaštita

4. oslonci za noge stanje, pričvršćenost, zglobovi

5. sjedište vozača i suvozača stanje, pričvršćenost, postojanje držača za suvozača

VII. OSOVINE, KOTAČI, GUME

1. osovine pričvršćenost i zazor u ležajevima

2. kotači stanje, usmjerenost, izvitoperenost žbica

3. gume stanje, dubina šara gazećeg sloja

4. ovjes stanje, pričvršćenost elemenata za ovjes i zazor u zglobovima

5. amortizeri i gibnjevi stanje i pričvršćenost

VIII. UREĐAJI ZA ODVOD

stanje, pričvršćenost, usmjerenost i položaj izvoda cijevi ISPUŠNIH PLINOVA

IX. BUKA VOZILA

utvrđuje se stručnom ocjenom, a u sumnjivim slučajevima uređajem iz članka 10. stavak 1. točka 9. ovoga Pravilnika

X. OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA

1. blatobran stanje, pričvršćenost

2. oslonac stanje, funkcioniranje

3. vanjska opremljenost u skladu s propisima

4. bočna prikolica stanje, pričvršćenost, usmjerenost kotača

5. motor stanje, funkcioniranje

Članak 24. Na tehničkom pregledu kontrolori provjeravaju slijedeću opremu:

1. aparat za gašenje požara stanje, pričvršćenost, rok valjanosti, stanje plombe

2. znak za obilježavanje stanje, broj, dimenzije zaustavljenog vozila

3. kutiju prve pomoći stanje i jesu li u skladu sa standardom

4. klinaste podmetače stanje i broj

5. čekić za razbijanje stakla stanje i pričvršćenost na vidnom mjestu

6. rezervne žarulje stanje i broj žarulja

7. rezervni kotač stanje i dubina šare

8. opremu na vozilima za prijevoz stanje, propisane sigurnosne i druge mjere opasnih tvari

9. uže ili polugu za vuču vozila stanje i ispravnost

Članak 25. Znak kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda, ima oblik kruga promjera 70 mm. U sredini znaka ispisana je godina (npr. "94",) a rubno u smjeru kazaljke na satu u kvadratnim poljima naizmjence crvene i bijele boje ispisani su brojevi mjeseca u godini. Osnovna boja znaka mijenja se svake godine. Rok valjanosti tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca u kojem rok valjanosti tehničkog pregleda ističe. Znak iz stavka 1. ovog članka kod motornih vozila (osim motocikla) stavlja se s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom kutu a kod motocikala i drugih vozila na mjestu gdje se lako može uočiti. Znak iz stavka 1. ovoga članka postavlja stanica za tehnički pregled vozila.

V. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA

1. Dnevni preventivni tehnički pregledi

Članak 26.

Dnevni preventivni tehnički pregledi vozila obavljaju se svakog dana prije uključivanja vozila u promet. Pregled vozila koje se daje u najam (rent-a-car) obavlja se prije svakog davanja vozila u najam. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila obavlja vozač ili ovlašteni djelatnik fizičke ili pravne osobe koja je vlasnik vozila.

Članak 27.

Prilikom obavljanja dnevnog preventivnog tehničkog pregleda provjeravaju se uređaji iz članka 22. stavak 1. poglavlje I. točka 1. i 4.; II. točka 1. do 3. i 10; III. pod a) točka 1. i 2.; b) točka 1. do 3. i c) točka 1. do 3.; IV. točka 1. do 4.; VI. točka 6.; XI. točka 1. do 10.; XII; XIII. i XV. kao i oprema iz članka 24. ooga Pravilnika. Ispitivanje uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka obavlja se stručnom ocjenom bez uređaja za ispitivanje. Osoba koja je obavila dnevni preventivni tehnički pregled potvrđuje ispravnost vozila na putnom radnom listu.

2. Periodični preventivni tehnički pregled

Članak 28.

Prijevoznici koji obavljaju periodične tehničke preglede moraju imati ispravne i ispitane uređaje i opremu iz članka 10. stavak 1. točka 1. do 4, 7, 8, 14. i 14. ovoga Pravilnika i odobrenje prema članku 263. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 29.

Periodični tehnički pregledi vozila obavljaju se ovisno o starosti vozila u rokovima utvrđenim u članku 30. ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Periodičnim tehničkim pregledima vozila se podvrgavaju u slijedećim rokovima:

- vozila do dvije godine starosti, svakih šest mjeseci od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;

- vozila od dvije do sedam godina starosti, svaka četiri mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;

- vozila od sedam do deset godina starosti, svaka tri mjeseca i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;

- vozila starija od deset godina svaka dva mjeseca i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci;

- vozila za prijevoz opasnih tvari, svaka dva mjeseca od dana obavljenog redovnog tehničkog pregleda i pregledu kočnica svakih 12 mjeseci.

Članak 31.

Periodični tehnički pregled kočnica iz članka 30. ovog Pravilnika, obavlja se na uređaju za mjerenje pritiska u zračnoj odnosno hidrauličnoj instalaciji za kočenje minimalnog promjera 100 mm, točnosti klase najmanje 1,6, na zračnom dijelu instalacije s mogučnošću istodobnog očitavanja stanja na dva različita mjesta, sa spojnim crijevima dužine najmanje 12 m opskrbljenim sa standardnim priključcima, odnosno za hidraulični dio s odgovarajućim standardnim priključkom. Osim na uređaju iz stavka 1. ovog članka, posebni pregled kočnica obavlja se i na uređaju iz članka 10. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika s tim da taj uređaj mora osigurati da prilikom ispitivanja sile kočenja na osovini koja se ispituje ne dođe do smanjenja osovinskog pritiska u odnosu kada se vozilo nalazi na vodoravnoj plohi. Periodični tehnički pregled kočnica obavlja se najviše 30 dana prije obavljanja redovnog tehničkog pregleda i ovjerava se u knjižici vozila.

Članak 32.

Periodični pregledi vozila obavljaju se na način propisan za redovne tehničke preglede.

Članak 33.

Ako se periodični tehnički pregled vozila (osim posebnog periodičnog pregleda kočnica) vremenski podudara s redovnim godišnjim pregledom, izvršit će se samo redovni godišnji pregled s tim da se u knjižici vozila ovjeri redovni i periodični tehnički pregled.

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 34.

Redovni i periodični tehnički pregledi ovjeravaju se u prometnoj dozvoli. Tehnička ispravnost vozila u prometnoj dozvoli ovjerava se pečatom iz Članka 257. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 35.

Tehnička ispravnost vozila, osim policijskih vozila, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo.

Članak 36.

Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, kontrolor određuje rok za otklanjanje neispravnosti koji ne može biti duži od četiri dana, kod čega se mora voditi računa o mogućnosti otklanjanja neispravnosti. Ako se u roku iz stavka 1. ovog članka vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost ranije utvrđenog neispravnog uređaja ili opreme. Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 1. ovog članka, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.

Članak 37.

Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati dijagram rezultata ispitivanja kočnica.

Članak 38.

O ovjerenom tehničkom pregledu vozila stanica za tehnički pregled dužna je isti ili slijedeći radni dan izvijestiti policijsku upravu odnosno policijsku stanicu koja to vozilo vodi u evidenciji. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadržava registarsku oznaku i broj, vrstu vozila, ime i prezime vlasnika te datum ovjere tehničkog pregleda.

VII. ISKLJUČIVANJE VOZILA IZ PROMETA U STANICI ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 39.

Ako kontrolor utvrdi da uređaji za upravljanje ili uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući plin nisu ispravni tako da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, zatražit će od vozača da skine i preda mu registarske pločice te da prestane koristiti vozilo u prometu na cestama dok se ne otklone utvrđene neispravnosti. Ako vozač odbije ili nije u stanju skinuti registarske pločice, skinut će ih djelatnik stanice za tehnički pregled vozila. Ako vozač spriječi kontrolora da isključi vozilo iz prometa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, stanica za tehnički pregled vozila obavijestit će o tomu najbližu policijsku upravu odnosno policijsku stanicu.

Članak 40.

O isključivanju vozila iz prometa i skidanju registarskih pločica stanica za tehnički pregled vozila izdaje potvrdu koja sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, registarsku oznaku vozila, ime i prezime vozača, razloge za isključivanje vozila iz prometa, datum, pečat stanice i potpis kontrolora. Stanica za tehnički pregled vozila zadržava i čuva registarske pločice dok se ne otklone neispravnosti zbog kojih je vozilo isključeno iz prometa, a najduže deset dana. Ako vozač ne doveze vozilo na tehnički pregled u roku iz stavka 2. ovog članka ili se na tehničkom pregledu utvrdi da neispravnosti nisu otklonjene, stanica za tehnički pregled vozila dostavit će registarske pločice policijskoj upravi odnosno policijskoj stanici kod koje se vozilo vodi u evidenciji.

VIII. EVIDENCIJA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 41.

Stanica za tehnički pregled vozila vodi registar o redovnim tehničkim pregledima za svaku godinu po vrstama vozila (mopedi, motocikli, osobni automobili, autobusi, kombinirani automobil, teretni automobili, specijalna i radna vozila, priključna vozila, traktori i ostala vozila) po vrstama tehničkog pregleda (redovni, izvanredni i provjeru tehničke ispravnosti iz članka 5. ovoga Pravilnika). Za preventivne tehničke preglede vodi se jedan registar za sve vrste vozila. Registar se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige čije su stranice numerirane, popunjava se čitko, tintom, kemijskom olovkom ili flomasterom. Registar se vodi na obrascu broj 1.

Članak 42.

O redovnom, periodičnom i izvanrednom tehničkom pregledu vodi se zapisnik u koji se unose rezultati ispitivanja uređaja i opreme odmah poslije pregleda. Zapisnik o redovnom, periodičnom i izvanrednom tehničkom pregledu vodi se na obrascu broj 2, a zapisnik o periodičnom pregIedu kočnica na obrascu broj 3.

Članak 43.

Registri o tehničkim pregledima čuvaju se najmanje pet godina. Zapisnici o tehničkom pregledu čuvaju se odvojeno po rednom broju najmanje dvije godine.

Članak 44.

Kopije potvrda o utisnutom broju šasije čuvaju se najmanje dvije godine.

Članak 45.

Registri o tehničkim pregledima mogu se voditi i na sustavu za automatsku obradu podataka.

Članak 46.

Stanice za tehničke preglede vozila dužne su stručnoj organizaciji iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama dostavljati podatke o tehničkom pregledu zbog automatske obrade podataka.

Članak 47.

Obrasci broj 1 do 3 i crtež broj 1 otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Stanice za tehnički pregled vozila kada postavljaju ili zamjenjuju uređaj iz članka 10. točka 1. ovoga Pravilnika, dužne su taj uređaj postaviti tako da osigurava uvjete iz članka 31. stavak 2. ovoga Pravilnika. Odredba članka 10. točke 18. i 19. ovoga Pravilnika primjenjivat će se nakon godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Odredba članka 31. glede pregleda kočnica vozila primjenjivat će se nakon godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Do izrade zapisnika o tehničkom pregledu iz članka 42. ovog Pravilnika, a najduže tri mjeseca od njegovog stupanja na snagu, koristit će se zapisnici o tehničkom pregledu prema dosadašnjim propisima.

Članak 50.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 7/77) i Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 14/83 i 49/90).

Članak 51.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-25-886/1-1993.

Zagreb, 21. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.